WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA

Wzajemne zobowiązania partne- nów wymiany handlowej, zawierają pakty przy­jaźni, ograniczają zakres działania zemsty i za­bezpieczają działalność mediatorów. Umowy te są powszechnie znane i przestrzegane, chociaż nie istnieją władze, które mogłyby interwenio­wać.Handel, zajęcie nader popularne wśród Da- flów, rodzi wiele sporów. Niespłacenie długu wynikającego z transakcji handlowej lub z ko­nieczności wniesienia płatności ślubnej prowa­dzi do napięć… Czytaj więcej »

INNE FORMY ORGANIZACJI

Nie istnieją inne formy organizacji spo­łecznej niż „długi dom”, nie ma jakiejś ogólnej władzy wioskowej. A w okolicy panuje stała migracja od jednego skupienia domów do dru­giego. Czasem jest tak, że gdy jeden dom zosta­nie napadnięty, to obok panuje spokój i nikt nie ma zamiaru przyjść z pomocą napadniętym są­siadom. Poza patriarchą nie istnieje żadna… Czytaj więcej »

ZOBOWIĄZANIE DO POMOCY

Na zboczach wzgórz assamskich, zamieszka­łych przez Datflów, stosuje się żarową uprawę ryżu i innych roślin, wykorzystując w tym celu kqpaczki i motyki. Towarzyszy temu dość roz­winięta hodowla bydła. Daflowie żyją zorgani­zowani w tzw. „długich domach”, z których każdy mieści do 12 rodzin podstawowych na czele z patriarchą. Człowiek ten, uważany jest za właściciela domu i… Czytaj więcej »

KRWAWA WAŚŃ

Należy bowiem pamię­tać, że opłata idzie na rzecz sąsiada, a nie posz­kodowanego. Z drugiej strony, perspektywa ta­kich opłat może działać hamująco na ewentu­alnego napastnika.Krwawa waśń może być zakończona poprzez zawarcie małżeństwa pomiędzy stronami. Jak już wspominaliśmy, innym sposobem przywró­cenia lub zawarcia pokoju jest pakt biyao. Sy­gnatariusze paktu gwarantują na terenie dane­go rejonu osobiste bezpieczeństwo partnerowi… Czytaj więcej »

CHARAKTERYSTYCZNA INSTYTUCJA

Znajduje to wyraz w jeszcze jednej, charak­terystycznej dla Ifugao, instytucji. Jeżeli ktoś obcy wpadnie na moje „domowe” terytorium, żeby porwać kobietę lub dziecko sąsiada, albo żeby zabrać mu coś w zamian na niezapłacone długi, to jeśli jestem kadongyong, a niekiedy na­wet turnpk i widzę, co się dzieje, to wówczas interweniuję w zajście poprzez ściągnięcie z na­pastników… Czytaj więcej »